Meddelelser

Aktuelle nyheder og meddelelser fra bestyrelsen vil ofte blive bragt på Facebook-gruppen Nyrup Udlodder.

Vejrenovering: første fase gennemført

(November 2023) Som vi skrev tidligere, har vi aftalt en større vejreparation i november med vores leverandør, og den er nu i gang. På Udlodden kommer det til at foregå i to faser, hvor der først fyldes på, hvorefter det ligger et stykke tid, inden det stampes, og det sidste lag lægges på.

Vi har fået nogle kommentarer, da flere har fundet reparationen utilstrækkelig. Men det er altså kun første fase. Den anden kommer, så snart betingelserne er til det.
Vi håber, at en grundig renovering nu vil sikre en god vejkvalitet hen over vinter og forår. Vi har ikke tidligere fået vejene renoveret tre gange på et år, men det har virkelig været et nedbørsrigt år.

Den alt for megen regn har også givet ekstraordinært store udfordringer med dræn, der ikke fungerer ordentligt, og det har flere steder været med til at ødelægge vejene. Flere grundejere har også været ramt af vand på deres grunde i så store mængder, at der har været risiko for skader på husene. Som bekendt forventer vi at tage drænforholdene op som et emne på den kommende generalforsamling.

Tilstoppede drænrør giver problemer med vand
Som alle ved, har det regnet usandsynligt meget i år, og derfor har vi set en del oversvømmede haver og veje på grund af tilstoppede drænrør og -brønde. Vi vil derfor opfordre grundejere til at efterse og rense de drænrør eller brønde, der ligger på jeres grunde. Tilstoppede rør oversvømmer ikke kun haverne, men er også med til at skabe huller i vejene. Så det har stor betydning, at drænsystemet virker.

Da det regner mere end tidligere, vil som tidligere nævnt, diskutere i bestyrelsen, om vi skal anbefale generalforsamlingen at ændre edtægterne, så grundejerforeningen kan påtage sig et medansvar for drænvedligeholdelse og evt sammen med de enkelte grundejere sikre en mere systematisk vedligeholdelse, evt med hjælp fra en professionel leverandør.

Vi er også klar over, at de ekstraordinære regnmængder har været hårde ved vejene. Så der er god brug for den ekstra vejrenovering, der, som vi tidligere skrev, vil blive gennemført i løbet af november.

Større vejvedligeholdelse i november

Lørdag den 14 oktober gennemgik vi ( i bogstaveligste forstand) alle vejene i Nyrup Udlodder Grundejerforening sammen med vores vejentreprenør Rørvig Maskinstation.

Målet var at lægge en plan for et større vedligeholdsarbejde af alle vejene inden udgangen af november, så vejene er så modstandsdygtige som muligt inden vinterens regn, sne og frost.

Planen er nu lagt, og den omfatter

Tværlodden: reparation af et større hul

Græslodden: opfyld og stampning af huller og dyb revne samt  afhøvling af midterrabat.

Lærkelodden og Mejsebakken: Vejene repareres, hvor de skråner og vandet har dannet en dyb revne, og evt afhøvling af dele af midterrabat.

Henriks Alle: Hul repareres ud for nr 1

Moselodden:  Huller ved svinget og ved Klintvej opfyldes.

Bakkelodden: Huller og revner dannet af vand fyldes og stampes ud for 1-8, hvor vejen er stejl. Ellers afhøvling af dele af midterrabat. 

Gøgetoften: Huller repareres ved overgang mellem asfaltvej og grusvej samt enkelte andre steder. I hjørnet mellem Udlodden og Gøgetoften dannes der ofte en større pyt næsten ud til midten af Udlodden, da vandet ikke kan løbe væk. Vi overvejer, hvad der evt kan gøres for at dræne vandet væk.

Skovsvinget: Reparation af huller ved nr 31-35 samt delvis opfyld af hul ud for nr 11. Her er problemet, at fuld opfyldning vil sende vandet ind til nr 11, hvorfor vi tager særlig kontakt til grundejeren for at se, om vi kan finde en løsning, der dræner vandet væk.

Udlodden og Mågevej: Her repareres begyndende huller. Begge er gennemfartsveje, og begge vil blive fuldt gennemgået hver gang, vi sætter et vedligeholdsarbejde i gang, mens de øvrige veje kun medtages, når vi ser et behov. 

Med vores nuværende budget regner vi med at kunne gennemføre tre runder af vedligehold om året.

Udlodden ud mod Vesterlyngvej :

Udlodden er i ekstrem dårlig stand på den del, der ligger ud mod Vesterlyngvej, og som ikke er en del afNyrup Udlodders vejnet. 

Men da den jo i høj grad bruges af vores medlemmer, vil vi tage kontakt til den pågældende grundejerforening for at se på, om vi kan finde en måde at samarbejde på, der sikrer en bedre vej på hele Udlodden- da vi jo må erkende at netop deres del skråner og er vanskeligere at vedligeholde end vores del. Det vil dog under alle omstændigheder være noget, der skal diskuteres og besluttes på vores generalforsamling.

Drænproblemer:

I dette sommerhalvår har vi set mange problemer med dræn, der ikke virker, og vi har fået henvendelse fra en grundejer, som beder os minde om behovet for løbende at rense drænene på ens grund, da vandet ellers kan skabe problemer andre steder. Flere steder krydses vejene af dræn, og derfor har det også stor betydning for vejene, at drænene virker efter hensigten. Vi overvejer i øjeblikket, om Grundejerforeningen bør tage et medansvar for rensning af dræn, der krydser vejene, og hvad det kunne indebære. Det er ligeledes et emne, vi planlægger at tage op på næste års generalforsamling.

Vores kasserer Hans Erik Lindkvist er ved at samle informationer om dræn i vores område, så vi kan få et overblik over, hvor mange drænledninger, der er, hvor de er, og hvor godt de fungerer.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til alt dette, må I endelig gerne skrive det på  facebook  eller skrive til bestyrelsen via bestyrelsen@nyrupudlodder. dk.


Dialog med kommunen om trafiksikring af Klintvej

Bestyrelsen for Nyrup Udlodder har sammen med Bestyrelsen for grundejerforeningen Klintsøpark på den anden side af Klintvej anmodet kommunen om hastighedsnedsættelse og trafiksikring af Klintvej. Vi mener, at den nuværende hastighedsgrænse på 60 km/t er alt for høj, og at der er behov for bedre og sikrere forhold for de mange der bruger vejen, blandt andet til at handle hos købmanden i Nyrup. Se også nyheden samt kommentarer fra medlemmerne på Facebook-gruppen Nyrup Udlodder.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Ny leverandør til vejvedligeholdelse fra juni 2023

Som aftalt på Generalforsamlingen den 14 maj 2023 har bestyrelsen indgået aftale med ny leverandør om vedligeholdelse af vejene i henhold til den model, forsamlingen pegede på. Valget faldt på virksomheden Rørvig Skov- og Maskinstation, som har udbedret huller på vejene. Efter den voldsomme regn i sommer og efter en dialog på facebook med mange ønsker til vedligeholdelsen, som vi i vid udstrækning har kunnet imødekomme, er der yderligere foretaget en ekstra reparation på hovedparten af de veje, hvor det har været efterlyst. Den nye og forbedrede vejvedligeholdelse kan indtil v videre holdes inden for rammerne af budgettet, der er baseret på den nuværende kontingentpris. Vi henviser i øvrigt til den levende dialog om vejvedligeholdelse på facebook-siden Nyrup Udlodder.

Haveaffald

Kommunen betragter ikke grene/kvas som affald og har derfor ikke lovhjemmel til at skride ind over for grundejere, herunder medlemmer af Grundejerforeninger, der ikke kører deres grene og kvas væk.
Ifølge Beredskabschefen har de heller ikke lovhjemmel til at udstede evt. påbud omkring fjernelse af grenbunker.
Kommunen kan derfor kun opfordre til, at grundejerne bortskaffer grenaffald via kommunens genbrugsstationer eller i forbindelse med årets indsamlinger af storskrald. Læs mere

Fibernet

Fibia har siden 2018 udrullet fibernet i det nordlige Odsherred, herunder i grundejerforeningens område.

Udsigt til Nyrup Bugt