Grundejere og veje

Her kan du læse om vejene inden for grundejerforeningens område.
Grundejerforeningens veje

Vejene gennemgås jævnligt og der anvendes en vurderingsmodel ved gennemgang af foreningens veje. Grundejerforeningens model til vejvedligeholdese kan ses her.

Grundejeres pligter

En grundejers forpligtelser gælder for vejareal – fortov, sti og kørebane – udfor og langs med ejendommen uanset om det er en offentlig vej eller en privat fællesvej. 

Vedligeholdelse og istandsættelse

Det er de grundejere, hvis ejendom grænser til vejen, som har ansvaret for at vejen er i en ordentlig stand og ikke udgør en færdselsmæssig risiko. Kommer en forbipasserende til skade på grund af manglende vedligeholdelse, risikerer du at blive erstatningsansvarlig og skulle betale erstatning til en tilskadekommen.

Kommunen anbefaler, at grundejerne etablerer en grundejerforening, et vejlaug eller lignende, der kan stå for vedligeholdelsen af vejen.

Private fællesveje

Hvis du som grundejer konstaterer, at din vej ikke er i forsvarlig stand, kan du tage kontakt til din grundejerforening, vejlaug eller de tilgrænsende grundejere for at gøre dem opmærksomme på, at vejen ud for dem skal vedligeholdes.

Hvis du som grundejer ikke kan få kontakt til den tilgrænsende grundejer, kan du kontakte Trafikteamet. Kommunen vil efterfølgende følge op på din henvendelse og vurdere om vejen er i en stand, der kræver istandsættelse.

Spørgsmål i forhold til ovenstående kan rettes til
Trafikteamet på 59 66 60 03 eller trafik@odsherred.dk

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje.

Renholdelse

Reglerne om renholdelse er forskellige fra offentlige veje og private fællesveje. 

Private fællesveje
Renholdelsesforpligtelsen omfatter følgende:

 • Renholde fortov ud for egen ejendom
 • Fjerne ukrudt
 • Feje arealer med fast belægning
 • Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende
 • Renholde rabatter og nedløbsriste
 • Renholde kørebanen ud for egen ejendom. Udgangspunktet er, at grundejerne skal renholde ud til midten af kørebanen ud for deres ejendom.

Beplantning

Som grundejer, er det dit ansvar at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund, ikke er til gene for fodgængere, cyklister og den øvrige trafik på vejene. Du har ansvaret for, at hække og anden beplantning ikke hænger ud over din ejendoms skel.

Pligten til at klippe hæk og beskærer beplantningen gælder også omkring skilte, brandhaner og gadebelysning m.m.


BESKÆR TRÆER OG BUSKE HELT IND TIL SKEL.
Beskæring ind til skel giver godt naboskab, for når alle holder deres beplantning på egen grund så kan

 • alle komme sikkert frem – og hjem
 • alle få hentet deres affald
 • ambulancer og brandbiler komme frem
 • slamsugere komme frem
 • Træer og buske, der rager ud over skel, øger risikoen for trafikulykker.

De smalle veje i sommerhusområdet gør, at skraldebiler mange steder er nødt til at bakke på lange strækninger.
Skraldemændene er fuldstændig afhængige af at kunne se andre trafikanter i deres sidespejle, som rager ca. en halv meter ud på hver side.
I regnvejr bliver løvet tungere og hænger ned og dækker sidespejlene fuldstændigt. Det skaber farlige situationer især for gående og cyklende.

Snerydning og glatførebekæmpelse

Som grundejer, skal du også rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og sikre dig mod glatføre. Undtaget herfra er sommerhusområder. På private fællesveje og –stier samt private veje gælder forpligtelserne endvidere også på selve kørebanen. Snerydning og glatførebekæmpelse skal ske umiddelbart efter snefald eller glatføre er indtruffet.