Private vandløb

Odsherred Kommune har udgivet en del pjecer om vandløb, vedligeholdelse af vandløb og beplantning ved vandløb.
Du kan finde kommunens hjemmeside her.

Har du et privat vandløb på din grund, er det dig, som skal vedligeholde vandløbet, medmindre der er en afgørelse om noget andet.
Det gælder både for åbne vandløb og for rørlagte vandløb.
Som bredejer er du ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på din grund – det betyder, at du både skal udføre og betale for vedligeholdelsesarbejde.
Du kan evt. slutte dig sammen med andre ved samme vandløb om en vedligeholdelse af vandløbet.

Du skal

  • Beskære beplantning. Du kan efterlade planteøer og skære planterne skiftevis i højre og venstre side, så der opstår en slynget strøm-rende. Men det er vigtigt, at vandet kan passere.
  • Fjerne nedfaldne blade, hvis de hindrer afvandingen.
  • Fjerne grene, som blokerer for vandet.
  • Fjerne aflejringer af sand og slam, hvis det hindrer vandets frie løb.
  • Optage afskårne planter fra vandløbet, medmindre det ikke er til skade for vandløbet eller det vandløb, som vandløbet munder ud i.

Du bør gennemgå dit vandløb to gange om året – i forsommeren og igen sidst på efteråret.


Hvis du har et rørlagt vandløb, skal du spule dem og udskifte rør, når det er nødvendigt.

Hvis et vandløb ligger i et skel, er det almindelig praksis, som ikke står skrevet i nogen lov, at de to modstående bredejere hver renser den halvdel, der ligger til højre, når man står midt på sin egen grund med front mod vandløbet.

Du har pligt til at sikre, at vandets frie løb ikke er hindret, men du må ikke uden tilladelse fra kommunen grave vandløbet dybere eller bredere.

Du må ikke fjerne sten, ler, grus eller tørv fra vandløbet – kun aflejringer og nedfaldne blade og grene, som hindrer vandets frie løb.

For at begrænse plantevæksten i vandløbet, kan der plantes skyggegivende træer på vandløbets bredder. Undgå så vidt muligt slåning af brinker.