Generalforsamlinger

Grundejerforeningen Nyrup Udlodder afholdt sin ordinære generalforsamling
søndag den 14. maj 2023.

Nedenfor findes referatet fra generalforsamlingen

Referat af generalforsamling i Nyrup Udlodder Det vilde køkken, 14. maj 2023 kl 10 

 1. Valgafdirigent
  Niels-Peter Andersson blev valgt som dirigent.
 2. Bestyrelsensberetningv/formanden
  Werner oplæste beretningen. Den følger nedenfor efter referatet.
  Kommentarer:
  – Vedr. den omtalte hegnsynssag fortæller grundejer, at de har overholdt alle regler/lovens rammer, og sagen har været håndteret på en uacceptabel facon. Hun mener, at der burde gives en undskyldning.
  – Et ønske om at høre om badelaugets budget. Det kommer på et senere punkt.
  Formandens beretning blev godkendt med 4 stemmer imod.
 3. Regnskab.
  Hans-Erik takkede for at have overtaget et meget flot og struktureret materiale.
  Kommentarer:
  Betyder udskydelse af vejvedligehold at der ikke kommer støvdæmpning på? Nej, støvdæmpning bliver igangsat så snart generalforsamlingen har taget stilling til plan for det samlede vejvedligehold, så vi kan bruge samme leverandør.
 4. Indkomneforslag
  a. Vedtægtsændringer – forslag:
  – indkaldelse til generalforsamling via mail med overgangsordning over 2 år. Hvis man efter 2 år stadig ønsker fysik brev, kan man anmode om det. Baggrunden for forslaget er at vi gerne vil spare penge på kopi og porto, samt spare tid på at finde grundejeres folkeregisteradresser, som ikke altid bliver meldt til Nyrup Udlodder ved flytning.
  – krav om en bestemt kontingentopkrævningsmetode ønskes fjernet. Planen er fremadrettet at udsende på mail, og også at få en betalingsservice, som er et ønske fra nogle grundejere. Betalingsservice vil koste nogenlunde det samme som det koster at udsende opkrævninger pr. brev.
  – afsnittet om at bestyrelsen kan tage pant i medlemmernes ejendomme tages ud, da det ikke kan være juridisk bindende
  – Ordensregler tages ud af vedtægterne, og samles i ordensregler i stedet. Bestyrelsen finder det for “myndighedsagtigt” at der står ordensregler i vedtægterne. Vi vil hellere aftale ordensregler og sætte dem på hjemmesiden.

De efterfølgende kommentarer var alle kommentarer til husorden og ikke til vedtægtsændringer:
– Et medlem siger: Hvis man skal have hjælp af politiet til at gøre noget ved larm, skal der være husorden. Ellers gør politiet ikke noget. 

Et andet medlem: Politiet kan godt gøre noget uden husregler, hvis man generer ud over offentlig vej, men tal nu med naboerne først.
– Et medlem ønsker at der (fortsat) skal stå at man skal holde sine hunde i snor og på egen grund
– Der bliver kørt for stærkt på Udlodden. Også på andre veje. Man kan søge kommunen om at få lov til at lave en stille-zone med 20 km/t.
– Der er også problemer med udsyn fra sideveje nogle steder.
– Kan tiden for græsslåning udvides fredag aften, så fx ejere fra København kan nå at slå græs fredag, for det kan måske forebygge noget græsslåning lørdag.
– Ønske om at regler om plankeværk og lignende tages ud af ordensreglerne. Der er frygt for at det kan udvikle sig til smagsdommeri. Bør det bare være hegnsloven der gælder?
– Der er ønske om chikaner på Udlodden. Et medlem vil komme med et forslag næste års generalsamling 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen opfordrer til en fortsat dialog via sociale medier, hjemmeside, kontakt til bestyrelsen og fysiske samtaler om foreningens ordensregler. 

b. Andre forslag – der var ikke andre forslag 

5. Vejvedligehold
3 forslag blev delt rundt.

Spørgsmål og kommentarer: 

– Spørgsmål til alternativ B: Hvordan repareres huller ved alternativ B? Medlemmet vil gerne undgå at der som nu bliver lavet en “prop” i hullet, uden forbindelse til det underliggende materiale, for så bliver proppen bare skyllet ud ved næste store regnskyl. Det har vi set før. Svar: der er 2 leverandører repræsenteret i alternativ B. Begge bruger en anden metode til udbedring af huller end den der bruges i dag.
– Kan knust asfalt eller stenmel bruges i stedet for grus? Det kan drøftes med leverandør hvis vi vælger alternativ B.
– Alternativ B: vejen skal skråtskæres. Det ligger i tilbud fra begge leverandører

pastedGraphic_4.png


– Kan den nye bestyrelse indgå i samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger om vejvedligehold?
– Alternativ C: Hvad sker med de andre veje i den periode hvor Udlodden og Mågevej rettes op? Der skal være almindeligt vedligehold imens.
– Hvis man laver alternativ C, kunne man så samtidig indtænke chikaner? Hvis der skal indgå chikaner i en varig løsning, skal det tænkes med fra starten, men så vil prisen nok blive anderledes.
– Man skal huske at chikaner larmer når der kører trailer mm over.
– En langsigtet plan kunne være at prøve alternativ B i nogle år og bruge de næste par år til at undersøge om der kan komme chikaner, og samtidig bruge tiden på at forsøge at få den nederste del af Udlodden med.
– På bakkelodden er midterrabatten ved at være meget høj. Kan vi få fyldt mere på i renderne?
– Et medlem foreslår at medlemmerne ikke bare stiller forslag og krav til bestyrelsen, men selv undersøger sagerne fx hos relevante myndigheder og kommer med begrundede forslag til bestyrelsen og på den måde hjælper bestyrelsen i arbejdet 

Afstemning 

A: 0 stemmer B: 31 stemmer C: 3 stemmer 

Bestyrelsen går herefter videre med model B, men tager i det videre arbejde input og bemærkninger i forhold til alternativ C i betragtning. 

 1. Anmodningomforhøjelseafbidragtilbadebroen.
  Baggrund for ønske om at hæve kontingent for badebroen fra 100 til 125 kr: almindelige prisstigninger, øget reparation og strandens beskaffenhed. Forslaget kommer ikke til at have betydning for kontingentet, da midlerne allerede er afsat i budgettet. Men det har betydning for hvordan vi disponerer over pengene.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 2. Fastlæggelseafbudget2023og2024
  Kommentarer:
  – Skal der ikke bruges flere penge på støvdæmpende midler. Skal vi komme på flere veje? I bestyrelsen har vi talt om at lægge støvbinder på både Udlodden, Mågevej og Tværlodden, som er de veje, man kommer ind i foreningen på.
pastedGraphic_5.png
pastedGraphic_6.png


– Det bemærkes at der ikke er afsat penge til godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. 

Budgettet blev godkendt i sin fremlagte form. 

 1. Fastsættelseafkontingentogrykkergebyr2024 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og rykkergebyr.
  Forslaget vedtaget.
 2. Valg
  1. Formand: Gert Jakobsen blev valgt enstemmigt
  2. Bestyrelsesmedlem: Yemisi Andersson blev valgt enstemmigt
  3. Bestyrelsesmedlem: Jette Baker Jakobsen, Skovsvinget 29, blev valgt enstemmigt
  4. bestyrelsesmedlem: Finn S. Larsen, Uglevej 16, blev valgt enstemmigt
  5. Suppleanter: Carsten Andersen, Græslodden 19. Marianne Madsen, Englodden 2.
  6. Revisor: Birgitte Bøgelund, Uglevej 22. Mikkel Noah Clausen blev genvalgt. 7. Revisorsuppleant: vi klarer den uden
 3. Eventuelt:
  – En opfordring til at vi ikke fælder alle de store gamle træer, men nøjes med at beskære dem.
  – Kan badebroen komme tidligere op? Peter fra brolauget svarede, at der er en større plan for opsætning af områdets broer, hvoraf mange bliver opsat af samme firma.
  – Kan vi spørge kommunen om der kan sættes en nødhjælpspost fra Trygfonden op med strandnummer. Brolauget har spurgt tidligere uden held om strandnummer, men måske er det anderledes i år, hvor der er 2 broer. Brolauget bør undersøge hos Trygfonden om vi kan få en redningsstation. Finn S. Larsen hjælper gerne med at undersøge om både nødhjælpspost og nummer.
  – Der mangler en skraldespand på pynten, er der nogen der mener.
  – Bestyrelsens synlighed i det daglige. Kan vi have månedligt nyhedsbrev og evt. putte noget i kassen ved Moselodden.

Den nye bestyrelse mødes første gang d. 20.5 kl 16. 

Bestyrelsens beretning ved Formanden Werner Lucas

Igen i den forløbene periode/år har bestyrelsen været hårdt ramt at mangel på bestyrelsesmedlemmer. Bedst som bestyrelsen var begyndte sit arbejde, efter sidste års generalforsamling, meddelte Erik Lauridsen at han trak sig fra bestyrelsen, da han var blevet syg. Desværre var det ret alvorligt og i februar i år afgik Erik Lauridsen  fra livet. 

På grund af en stor arbejd byrde på sit arbejde meddelte Niels Jørgen at han ikke kunne deltage i bestyrelsesarbejdet, her i førte halvdel af dette år frem til generalforsamlingen.

Det gjorde at vi skulle have første suppleanten Yemesi Babaloa Andersson, Skovsvinget 7 til at træde ind i bestyrelsen. 

Vi ville også bede bestyrelsens 2. suppleant Catia Elvira Foss, Fyrrelodden 2. om at tiltræde. Det kunne dog ikke lade sig gøre, da Catia Elvira Foss havde været ret syg og ikke var i stand til at indgå i bestyrelsesarbejdet før efter denne generalforsamlingen, men ville gerne forsætte med være anden suppleanten efter generalforsamling.

 Catia Elvira Foss har dog kort tid inden denne generalforsamling meddelt hun ikke ønsker at træde ind i bestyrelsen.

Pkt 1. Håndtering af foreningens veje. 

Frostvejret i december 2022 og det efterfølgende massive regnvejr, medførte, at det blev nødvendigt at udskyde det ret omfattende vedligeholdelsesarbejde, som var planlagt på foreningens vejene ultimo 2022.

Det blev kun foreningens vejstykke af Udlodden, som nåede at blive ordnet. 

Vejene fremstod derfor ikke i en særlig god stand og flere steder trænger de absolut til at blive renoveret. Det var ikke en tilfredsstillende situation, men så snart vejret tillod det her først i 2023, blev arbejdet sat i gang og fuldført. 

Det gav en vis forståelig utilfredshed hos nogle medlemmer, så derfor blev bestyrelsen enig om at lægges et opslag på forsiden af hjemmesiden med omtale at status på vejene.

Alle de veje der var bestemt til at skulle ordnes i 2022,  er nu blevet renoveret først i 2023. 

Men vi  må desværre  konstatere, at der allerede efter kort tid er begyndende huller de samme steder som før vedligeholdelsen, og det understregede behovet for at overveje en ny form for vedligeholdelsesmodel. 

Bestyrelsen har derfor været i kontakt til tre mulige leverandører, som vi fra forskellig side har fået anbefalet.

Der er modtaget konkrete tilbud fra de to af leverandørerne. Tilbud som prismæssigt ligger lidt over det nuværende vedligeholdelsesbudget, men hvor der også umiddelbart lader til at blive anvendt en lidt anderledes metode og model til vedligeholdelsen. Det skulle gerne medføre en bedre kvalitet og større holdbarhed. Begge tilbud vurderes umiddelbart at kunne rummes inden for rammerne af det nuværende kontingentniveau.

Den tredje leverandør har også afleveret et tilbud, dette tilbud vil blive for omfattende at forelægge her i beretningen da det er ret omfattende, men under punket om en anden form for renovering af foreningens veje kan vi gennemgå de tre tilbud. 

Referater

Referater fra generalforsamlinger afholdt siden grundejerforeningen blev stiftet i 1962 kan ses via links herunder.
Referaterne før 2020 er ikke gengivet fuldt ud.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2020
Generalforsamlinger 2015-2019
Generalforsamlinger 2010-2014
Generalforsamlinger 2000-2009
Generalforsamlinger 1990-1999
Generalforsamlinger 1980-1989
Generalforsamlinger 1970-1979
Generalforsamlinger 1962-1969G