Generalforsamlinger

Grundejerforeningen afholder sin ordinære generalforsamling
lørdag den 14. august 2021 kl. 10.00
på Det Vilde Køkken i Klint.

Tilmelding
Skriv til tilmelding@nyrupudlodder.dk

Af hensyn til traktement ved generalforsamlingen bedes I skrive, hvor mange I kommer til generalforsamlingen senest den 6. august 2021 med oplysning om jeres sommerhusadresse og jeres mail-adresse.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Regnskab for 2020. – Regnskab og budgetter findes på hjemmesiden.
 4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som modtages rettidigt, vil kunne ses på hjemmesiden.
  Se forslag neden for om larmende maskiner og om en tømmerflåde.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2021 og 2022.
 6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2022. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 500 kr. til 600 kr., og at rykkergebyr fastsættes til 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
 7. Valg
  1. Valg af formand. Werner Lucas er på valg og er villig til genvalg.
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Anne Kold er på valg og genopstiller ikke.
  3. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Erik Lauridsen er på valg.
  4. Valg af revisor. Mikkel Noah Clausen er på valg og er villig til genvalg.
  5. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
  6. Evt, suppleringsvalg.
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen.

Anders Christensen, Tværlodden 3,
har sendt et forslag til generalforsamlingen:
For at mindske larmen fra græsslåning og andre larmende maskiner, synes jeg det vil give mening at ændre vedtægterne omkring dette. Mit foreslag går på at det er accepteret hverdage fra 8 til 12 og fra 15 til 18. Tidsrummet fra 12 til 15 er typisk den periode hvor der spises frokost og slappes af. Tidsrummet fra 9 til 12 lørdag og søndag synes jeg giver god mening.
Kunne det endvidere tænkes at der var stemning og penge til en tømmerflåde forankret udenfor badebroen hvor det er dybt nok til at springe på hovedet. Den og ankeret skulle selvfølgelig på land uden for badesæsonen.
Disse to ting kunne jeg tænke mig blev taget op d. 14 til generalforsamlingen

EVENTUEL UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN
For at minimere spredning af corona-virus kan det blive nødvendigt at udsætte generalforsamlingen.
Alle, som har tilmeldt sig til generalforsamlingen, vil få besked om en udsættelse, ligesom en udsættelse vil blive meddelt her på hjemmesiden.
Ændring af tidspunkt vil af tidsmæssige årsager ikke blive fremsendt pr. post, så følg med på hjemmesiden og i udhængsskabet, som står på hjørnet af Udlodden og Bakkelodden.

Referater

Referater fra generalforsamlinger afholdt siden grundejerforeningen blev stiftet i 1962 kan ses via links herunder.
Referaterne før 2020 er ikke gengivet fuldt ud.

Generalforsamling 2020
Generalforsamlinger 2015-2019
Generalforsamlinger 2010-2014
Generalforsamlinger 2000-2009
Generalforsamlinger 1990-1999
Generalforsamlinger 1980-1989
Generalforsamlinger 1970-1979
Generalforsamlinger 1962-1969